GDPR

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Společnost Kabelová televize Jeseník zpracovává osobní údaje odpovědně a v souladu s nařízením 2016/679 a další platnou legislativou.

 

Správce osobních údajů

Kabelová televize Jeseník spol. s r.o.

Dukelská 1240

790 01 Jeseník

IČ: 47683163

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 4770

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává tyto osobní údaje:

 

    • identifikační údaje v nezbytném rozsahu

    • kontaktní údaje

    • údaje o službě objednané zákazníkem

    • ekonomické údaje (nutné k vyúčtování služby)

 

Důvody zpracování osobních údajů

Zpracování je nutné pro splnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem (subjektem údajů) a správcem. Bez poskytnutí osobních údajů není možné službu poskytnout (nelze identifikovat zákazníka, místo odběru služby a vyúčtovat platbu).

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařzením 2016/679. Zpracováváme jenom ty údaje, které jsou nezbytně nutné k plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů nebo jejichž zpracování nám ukládá legislativa.

Vaše osobní údaje ukládáme s využitím všech technických a organizačních opatření tak, aby nebyly přístupné pro třetí strany. Vaše osobní údaje neprodáváme ani jinak neposkytujeme třetím stranám.

 

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu se zpracováním podle čl. 6 odst.1 písm. a) Nařízení 216/679 jsou vymazány pokud subjekt odvolá svůj souhlas se zpracováním.

Údaje o vyúčtování jsou ukládány po dobu zákonné lhůty podle zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o účetnictví a dalších souvisejících zákonů.

Osobní údaje jsou vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí zákonem dané lhůty.

 

Práva subjektu osobních údajů

Právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz. Vymazány nemohou být údaje nezbytné pro plnění smlouvy, nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje a pro účely oprávněných zájmů správce osobních údajů.

Právo na omezení zpracování. Pokud jsou údaje nepřesné omezí správce jejich zpracování po nezbytně nutnou dobu.

Právo vznést námitku. Námitku může vznést subjekt kdykoliv, když se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy.

Právo na přenositelnost údajů. Pokud subjekt požádá, aby jeho osobní údaje byly předány jinému správci, udělá to správce v rozsahu v jakém o to subjekt požádá.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tímto není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo uděleno před jeho odvoláním.

 

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

 

V Jeseníku dne 20.5.2018

Comments are closed.